ป้อนรายวิชาเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 1/2565
ภาค เลขที่บัตรประชาชน :
หมายเหตุ รายวิชาที่เทียบโอนได้ ต้องมีผลการศึกษาตั้งแต่ 2.00 หรือ C หรือมีค่าเทียบเท่า 2.00