Application ONLINE : สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ภาคการศึกษา 1/2565 (ปกติ)
คำนำหน้าชื่อ เพศ สัญชาติ
เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด
(ไทย) ชื่อ นามสกุล
(อังกฤษ) ชื่อ นามสกุล
บ้านเลขที่
หมู่ที่
อาคาร
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
บ้านเลขที่
หมู่ที่
อาคาร
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
มือถือ
โทรศัพท์บ้าน
ต่อ
email
จบการศึกษาระดับ
สถาบันที่จบการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ (พ.ศ.)
ผลการเรียนสะสม