ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ผ่าน www.spu.ac.th

ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครให้เข้าใจก่อนกรอกแบบฟอร์มการสมัคร และปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้


 • 1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต

  โดยเลือกเมนูสมัครออนไลน์

 • 2. ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มรับสมัคร ได้แก่ ชื่อ - นามสกุล เลขประจำตัวประัชาชน ที่อยู่ตามบัตรประชาชนและที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลบิดา ข้อมูลมารดา และผู้ปกครอง วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา แผนการศึกษา ปีพ.ศ. ที่จบการศึกษา และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

 • 3. ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลคณะ-สาขา หลักสูตรที่ต้องการสมัคร

 • 4. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มรับสมัครให้ครบทุกช่องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง

 • 5. ก่อนบันทึกข้อมูลการสมัครให้ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนทำการบันทึก

 • 6. เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูลการสมัคร

 • 7. หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 200 บาท นำไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่

  · ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 070-1-08337-7
  · ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 053-303086-7
  · ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 060-6-02352-6

  และให้เก็บสำเนาใบแจ้งการชำระเงินมายืนยันกับทางมหาวิทยาลัยในวันสอบ

 • 8. หลังจากชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว (รอ 1 วันทำการ) ทางมหาวิทยาลัยจะทำการจัดส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลไว้ และผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครได้ด้วยตนเองในหัวข้อที่ 3 (พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร) ให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

 • 9. นำหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมด พร้อมบัตรประจำตัวผู้สมัครมายื่นให้กับทางมหาวิทยาลัยในวันสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับสมัครนักศึกษา
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. โทร. 0 2561 2222 ต่อ 2121-4

หมายเหตุ :

1. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2. หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือว่าพบข้อมูลไม่เป็นความจริง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบคัดเลือกฯ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น